Majanduse konkurentsivõime tulevik

Eesti majanduse arengut toetavate ettepanekute analüüs

Uuring
Laadi alla PDF (1.16 MB)

Arvestades juba teist aastat kestvat majanduslangust ja selle võimalikku jätkumist veel mõnda aega, on järjest jõulisemalt esile kerkinud Eesti pikaajalise konkurentsivõime ning selle tugevdamiseks vajalike muudatuste teema. Kuigi Eesti majanduse käekäiku analüüsivaid asutusi on mitmeid, on avalik arutelu meie pikaajalise konkurentsivõime tugevdamise üle jäänud pigem napiks.

Alljärgnev lühiuuring on tehtud Arenguseire Keskuse tellimusel ning selle peamine eesmärk oli läbi viia majandusarengut toetavate ettepanekute idee-korje, mis hõlmaks seniste analüüside (sh neis väljapakutud, kuid veel rakendamata ettepanekute) inventuuri ja Eesti erasektori (eelkõige haruliitude) ettepanekuid poliitikameetmete kohta. Inventuuri käigus sõeluti välja asjakohased ettepanekud ning anti hinnang nende rakendatavusele. Samuti on käsitletud Euroopa Liidu Roheleppe kohustuste täitmise mõju. Eesmärgid on küll kokku lepitud, ent nende täitmiseks võetavaid meetmeid alles kavandatakse, mistõttu on nende mõju hinnata üsna keeruline. Kuid need mõjutavad mitmekülgselt meie majanduse konkurentsivõimet, hinnataset ning ebavõrdsust.

Uuringu raames töötati eelkõige varasemast olemasolevate materjalidega. Kõige varasemad dokumendid olid eelmise finantskriisi eelsest ajast. Töö käigus valiti erinevatest raportitest, stsenaariumianalüüsidest, strateegia- ja visioonidokumentidest välja need ettepanekud, mis autorite arvates vääriksid edasiarendamist ja teostamist. Lisaks modifitseeriti ja arendati edasi varasemaid ettepanekuid, tuginedes autorite endi arusaamadele ning ekspert-kogemusele.

Kõrvale jäeti ettepanekud, mis olid liiga üldsõnalised ja ebamäärased, näiteks ettepanekud, millega kutsutakse üles teatud tegevusi parandama ja arendama või mingile tegevusele rohkem vahendeid eraldama. Mõne üksiku erand puhul pakuti välja, et meede võiks toimida, kui selle rahastamine oleks oluliselt suurem. Taolisi üldsõnalisi ettepanekuid eraldi ei kajastata ega analüüsita, mis väljendab ka autorite hinnangut neile. Samuti ei käsitleta valitsuskoalitsiooni maksumuudatuste ettepanekuid, mis on Riigikogus arutusel. Samal põhjusel ei tegeleta üldjuhul ka maksupoliitiliste lahendustega.

See uuring koosneb kolmest osast. Esimeses, üldosas tutvustatakse mõningaid üldisi põhimõtteid, mida autorite nägemuses peaks poliitikameetmete väljatöötamisel arvestama, ning selgitatakse meetmete käsitlemise metoodikat. Teises osas esitletakse mõnda olulist paradigmat muutvat ettepanekut. Kolmandas osas on esitatud nimekiri olulisimatest valdkondlikest ettepanekutest, mida teostada lühemas või pikemas ajalises raamis. Sellele järgneb koondtabel, kus on kirjas kõik ettepanekud, mis autorite nägemuses väärivad edasi arutamist, koos esialgse eksperthinnanguga mõjust Eesti ettevõtluskeskkonnale, tootlikkuse tasemele ja kestlikkusele.

Raportiga seotud uudised

Vaata veel uudiseid
×

Liitu uudiskirjaga

Soovid püsida kursis maailma ja Eesti suundumustega? Kord kuus saadame uudiskirja tellijatele ilmunud uuringud, raportid, blogipostitused. Uudiskirjas tutvustame ka trendiraporti “Pikksilm” uusi artikleid, mis keskenduvad põhjalikumalt mõnele olulisele suundumusele.