Финансовое благополучие пожилого населения в будущем

Tuleviku eakate rahalist heaolu analüüsiv seireprojekt koondab olemasolevad uuringud ning tulemusena valmivad vanaduspõlve rahastamise stsenaariumid. Lisaks tuuakse välja olulised arengud ja otsustuskohad ning nende mõju.

Kõikjal arenenud maailmas on inimeste pikenev eluiga ning taastetasemest madalamad sündimusmäärad hakanud tekitama muret selle osas, kuidas tagada senise pensionisüsteemi jätkusuutlikkus. Eesti ei ole Euroopa Liidu riikide ega muu arenenud maailma taustal erand ning seda kinnitavad viimastel aastatel koostatud Eesti rahvastikuprognoosid.

Teema taustaanalüüs näitab, et eakate finantsiline toimetulek on olnud erinevate osapoolte fookuses juba pikemat aega. Käesoleva analüüsi esmane lähtekoht on võtta arvesse senised tulemused ning toetuda nendele edasises analüüsis.

Uurimissuund ei saa aga keskenduda vaid pensionisammastest lähtuvale süsteemile. Kuigi eeldame, et praegune süsteem jätkub, tuleb seda vaadata koos teiste võimalustega eakusperioodiks toimetulek tagada. Skeemid võivad varieeruda enda initsiatiivil investeerimisest ja kapitaliinvesteeringute tegemisest (näiteks kinnisvarasse investeerimine) kuni erapakkujate poolt loodud lahendusteni välja. Taustal ei saa kõrvale jätta ka inimeste endi hoiakuid, ootusi ja oskusi. Näiteks on oluline nii inimeste finantskirjaoskus üle elukaare, aga ka finantskäitumine vanemas eas (näiteks korteriomandi kinkimine sugulastele, selle asemel, et omand müüa ja kindlustada vanaduspõlv väiksemal elupinnal või hooldekodus). Kokkuvõttes mängivad rolli ka hoiakud ja väärtused ning oskus oma vanaduspõlve ette kujutada – näiteks kas inimesed eeldavad, et pensioni ajal tuleks ka võimalustpidi tööl käia või mitte?

Uurimisküsimused:

  • Millised on vanemaealiste finantsilise kindlustunde tagamise võimalused ja arenguperspektiivid Eestis?
    • Millised on head näited teistest riikidest? Eesti pensionisüsteemi hetkeolukord võrreldes teiste riikidega, kus on kasutusel sarnase ülesehitusega süsteem.
    • Millised on penisonisüsteemi võimalikud alternatiivid ja täiendava finantsilise kindlustunde loomise võimalused vanemaealistele?
    • Millised on taustsüsteemi tegurid, mis hakkavad tulevikus eakate finantsilist toimetulekut mõjutama?

Uurimissuunaga seotud videod

18.12.2019 Финансовое благополучие пожилых жителей Эстонии в будущем

Центр мониторинга развития выработал три сценария, которые представляют финансовое положение вышедших в 2050 году на пенсию людей, проработавших всю жизнь и получавших среднюю зарплату. Каждый сценарий рассматривает разные пенсионные системы и разные общественные мнения о роли пожилых, которые влияют на возможности их участия в рынке труда. Сценарии помогают представить свое будущее и понять, как расценивать преклонный возраст и какие могут быть ожидания в отношении финансового благополучия в пенсионном возрасте, чтобы уже сейчас можно было принять правильные решения.

Vaata veel
×