Расстановка мировых сил

Uurimisprojekti eesmärk oli tuua välja globaalsete jõujoonte muutumise tähendus Eesti arengule ja sellest tulenevad peamised dilemmad otsustajatele. Selleks lõime ekspertide toel alternatiivsed stsenaariumid globaalsete jõujoonte muutumise kohta aastani 2035, keskendudes peamiselt tehnoloogia ja energia valdkonna arengutele.

Arenguseire Keskuse uuring “Globaalsete jõujoonte muutused ja tähendus Eestile” on vahend oluliste otsustuskohtade identifitseerimiseks ja diskussiooni stimuleerimiseks. Otsustajate jaoks toodi välja peamised valikud, mis tulenevad globaalsetest arengutest.

Globaalsete jõujoonte muutumist mõjutavad arengud tuvastati nii akadeemilise kui ka poliitika kujundajatele suunatud kirjanduse analüüsi tulemusel. Kirjanduse ülevaate ja erinevate arenguseire meeskondade poolt loodud stsenaariumite põhjal tuvastati võtmetegurid, peamised määramatused tuues esile sarnasused ja erinevused globaalsete jõujoonte muutusi käsitlevate stsenaariumite puhul.

Seejärel loodi ekspertarutelude tulemusel alternatiivsed stsenaariumid aastani 2035 kasutades stsenaariumite loomise meetodit (Schwartz 1991; Ramirez and Wilkinson 2016). Koostöös ekspertide ja juhtkomisjoni ning teiste osapooltega tuvastati erinevate stsenaariumite tähendus Eesti jaoks ja toodi esile peamised dilemmad.

Uuringu läbiviimist juhtis Arenguseire Keskus, kes lõi selle teostamiseks rahvusvahelise võrgustiku, kaasates tippeksperte nii Eestist kui ka välismaalt. 

Uurimissuuna kesksed küsimused
Milline on globaalsete jõujoonte muutumise tähendus Eestile erinevate stsenaariumite valguses?
Mis on peamised dilemmad, millele otsustajad peavad tähelepanu pöörama?

×